Skip to content

Dobijanje državljanstva BiH – u BiH

Mjesto izdavanja: Ministarstvo civilnih poslova BiH; u inostranstvu: diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH

Pravni osnov sticanja i prestanka državljanstva sadržan je u Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13).

Državljanstvo se u skladu sa navedenim Zakonom stiče:

 • Porijeklom,
 • Rođenjem na teritoriji BiH,
 • Usvajanjem,
 • Putem naturalizacije,
 • Putem međunarodnog sporazuma.

Državljanstvo Bosne i Hercegovine prestaje:

 • Po sili zakona,
 • Odricanjem,
 • Otpustom,
 • Oduzimanjem,
 • Međunarodnim sporazumom.

Na osnovu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine donesen je Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br 43/01, 22/09, 61/09 i 65/11).
 Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije BiH po članu 5., 6. i 7. ( porijeklom, rođenjem na teritoriji Federacije, usvojenjem) podnosi se organu nadležnom za vođenje matičnih knjiga po mjestu rođenja djeteta.
Zahtjev za sticanje državljanstva Federacije BiH po članovima 8., 9., 10., 11., i 12. (naturalizacijom, olakšanom naturalizacijom, međunarodnim sporazumom) i zahtjev za prestanak državljanstva na osnovu člana 14. tačka 3. Zakona (otpustom), podnosi se prema stalnom boravištu podnositelja zahtjeva odgovarajućem Odjeljenju za administraciju van sjedišta MUP-a Kantona.

Rješenje o sticanju državljanstva po članovima 8., 9., 10., 11. i 12., kao i u slučajevima iz čl. 40. stav 3. i 4., odnosno o prestanku državljanstva F BiH po osnovama utvrđenim u članu 14. Zakona, donosi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova izuzev odluke o odricanju i oduzimanju za čije donošenje je nadležno Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Postupak sticanja i prestanka državljanstva Federacije BiH, vođenja evidencija državljanstva, dokumentacija koju je potrebno priložiti u zavisnosti od osnova sticanja regulirani su Pravilnikom o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, promjeni entitetskog državljanstva i naknadom upisu u matičnu knjigu rođenih (“Službene novine Federacije BiH” broj 108/12).
Poseban osnov sticanja državljanstva ( član 4. stav 1. tačka 5.) je na osnovu Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni glasnik BiH” – dodatak Međunarodni ugovori, broj 4/03).

Zahtjev za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine lice koje smatra da je od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Zahtjev se predaje na Protokol Ministarstva i uz zahtjev se prilažu originali sljedećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o državljanstvu zemlje porijekla,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju,
 • Dokaz o prijavljenom boravku u Bosni i Hercegovini,
 • Preporuku o tome da je prijem određenog lica od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu od jednog od navedenih subjekata:
  • Nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine,
  • Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine,
  • Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Vlade Republike Srpske,
  • Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,
  • Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Privredne komore Republike Srpske,
  • Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine,
  • Registriranih sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine,
 • Dokaze iz kojih proizilazi osnovanost zahtjeva za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine:
  • Uvjerenje o nekažnjavanju u zemlji porijekla,
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u zemlji porijekla.