Skip to content

Kad se mora zamijeniti lična karta?

Lična karta se mora zamijeniti:

  • Ako je istekao rok važenja,
  • U slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba),
  • Ako je došlo do promjene podataka o imaocu lične karte navedenih u istoj,
  • Ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan,
  • Ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni,
  • Kada je izgled imaoca lične karte toliko izmijenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.

Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu.
Ako je građanin izgubio ličnu kartu, pored dokumenata koji su potrebni za zamjenu lične karte, dužan je priložiti i rješenje Odjeljenja za administraciju kojim se poništava lična karta (izgubljena, uništena i sl.) i uvjerenje o državljanstvu.

Važno je napomenuti da svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte. Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života. Ličnu kartu građanin preuzima lično, preko opunomoćenika ili poštanskim putem. Način preuzimanja izabrat će državljanin prilikom podnošenja zahtjeva.