Skip to content

Uslovi za povrat poreza

Fizička lica koja nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u Bosni i Hercegovini i iznesu je izvan Bosne i Hercegovine, osim na: mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića i prerađevine od duhana, shodno članu 54. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (,,Službeni glasnik BiH“, broj: 09/05, 35/05 i 100/08). Članom 96. Do 105. Pravilnika o primjerni Zakona o porezu na doatnu vrijednost (,,Službeni glasnik BiH“, broj 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08 i 65/10) propisana su prava, uslovi i rok za povrat PDV stranim državljanima.

Uslovi i način povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima koji iznose dobra kupljena u Bosni i Hercegovini, na koja je plaćen PDV, izvan carinskog područja Bosne i Hercegovine propisani su i instrukcijom o povratu poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima (,,Službeni glasnik BiH“, broj 1/07), koja je objavljena na službenoj internet stranici Uprave za indirektno oporezivanje. Shodno navedenom, postupak ostvarivanja prava na povrat PDV strani državljanin pokreće podnošenjem zahtjeva za povrat na obrascu ,,PDV-SL-2“. Obrazac ,,PDV-SL-2“ popunjava obveznik-prodavac, na zahtjev kupca-stranog državljanina u 3 (tri) primjerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. Prodavac svojim potpisom i pečatom ovjerava obrazac „PDV-SL-2“. Kupac-strani državljanin je obavezan prodavcu platiti ukupnu vrijednost isporučenih dobara, sa obračunatim porezom na dodanu vrijednosti i isti je u obavezi pri napuštanju carinskog područja BiH dati carinskoj službi na uvid kupljena dobra, originalne račune i popunjen obrazac ,,PDV-SL-2“ u originalu.

 

Prema članu 7. Instrukcije carinske službe prije ovjere obrasca ,,PDV-SL-2“, dužna je utvrditi da li su ispunjeni slijedeći uslovi:

  • Da su podaci iz putne isprave istovjetni sa podacima iz obrasca ,,PDV-SL-2“,
  • Da je roba data na uvid, istovjetna sa robom navedenom u računu koji je označen u obrascu ,,PDV-SL-2“,
  • Da je ukupna vrijednost robe sa PDV-om iskazana na obrascu ,,PDV-SL-2“ veća od 100 KM,
  • Da se roba iznosi prije isteka roka od tri mjeseca do dana isporuke (kupovine) u BiH,
  • Da je original obrasca ,,PDV-SL-2“ ovjerio i potpisao prodavac.

 

Ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 7. Ove instrukcije, carinska služba ovjerava obrazac ,,PDV-SL-2“ potpisom i pečatom u donjem lijevom uglu, te unosi datum prelaska dobara iz carinskog područja BiH. Originalne račune i ovjeren obrazac „PDV-SL-2“ carinska služba vraća kupcu-stranom državljaninu. Carinska služba zadržava za svoje potrebe kopiju obrasca ,,PDV-SL-2“, kopiju računa, kao i kopiju putne isprave kupca-stranog državljanina. Kupcu ili podnosiocu zahtjeva vrše se povrat poreza na dodanu vrijednost akou roku od tri mjeseca od dana izdavanja računa dostavi original obrasca ,,PDV-SL-2“, koji je ovjeren od strane Carinske službe, prodavcu od koga je kupljeno dobro.

 

Ako se ovjereni obrazac ,,PDV-SL-2“ dostavlja poštom, kupac ili podnosilac zahtjeva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost. Na osnovu ovjerenog originala obrasca ,,PDV-SL-2“ prodavac, kada provjeri da podneseni zahtjev ispunjava uslove za povrat poreza, vrši povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kupcu ili podnosiocu zahtjeva. Povrat poreza na dodanu vrijednost vrši se u konvertibilnim marakama, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koju navede kupac ili podnosilac zahtjeva. Ako je isplata u gotivini prodavac je obavezan da izvrši povrat poreza na dodanu vrijednost odmah, a ako se doznačava na račun kupca ili podnosilac zahjeva onda u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Kupac ili podnosilac zahtjeva potpisom ovjerenom originalu obrasca ,,PDV-SL-2“ potvrđuje prijem vraćenog iznosa poreza na dodanu vrijednost u gotovom novcu.