Skip to content

Uvjerenje o državljanstvu

Mjesto izdavanja: Matična služba općine, Ministarstvo za civilne poslove i komunikaciju BiH (u slučaju da nema u matičnom uredu)

Potrebna dokumenta za dobijanje uvjerenja o državljanstvu su:

  • Lična karta na uvid,
  • Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne osobe.

Izvod iz matične knjige rođenih, Izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o državljanstvu može se izvaditi u bilo kojoj općini u FBiH, bitno je samo da je dokument verificiran u matičnoj općini.