Skip to content

Vozačka dozvola

Mjesto izdavanja: MUP kantona/županije – SLUŽBA CIPS

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jednicima – Odjeljenja za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona/županije, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava u okviru CIPS projekta, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište. Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.