Skip to content

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Potrebna dokumenta:

  • Zahtjev – koji dobijete na lokaciji – bez naknade (obrazac VD-1),
  • Ljekarsko uvjerenje ( ne starije od šest mjeseci ),
  • Važeća inostrana vozačka dozvola, original, sa ovjerenim prevodom od strane sudskog prevodioca,
  • Dokaz da osoba posjeduje ličnu kartu državljana BiH, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,
  • Dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM platnim nalogom na žiro račun.