Skip to content

Zamjena lične karte

Za zamjenu lične karte potrebno je priložiti:

  • Zahtjev ( koji se dobije na lokaciji – bez naknade),
  • Prethodna lična karta,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.
Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (npr. u Kantonu Sarajevo – Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, Čekaluša broj 86).

Za zamjenu lične karte izdate sa rokom važenja 2 godine – za raseljena lica potrebno je priložiti:

  • Zahtjev (koji se dobije na lokaciji – bez naknade),
  • Prethodna lična karta,
  • Uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica ( ne starije od šest mjeseci ) izdato od nadležnog općinskog organa,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM dostavljanjem originalne prve stranice uplatnice.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa.

Napomena: Ako je u prethodnoj ličnoj karti bila upisana krvna grupa, prilikom predaje zahtjeva za novu mora se dobro naglasiti da se ista upiše, u protivnom ona neće biti upisana jer ne postoji Pravilnik o upisu krvne grupe iz stare u novu ličnu kartu!